Gradska uprava

Za obavljanje poslova iz samoupravnog djelokruga Grada Novigrada-Cittanova, utvrđenih zakonom i Statutom, te obavljanje poslova državne uprave koji su zakonom prenijeti na Grad, ustrojavaju se upravna tijela Grada. Ustrojstvo i djelokrug upravnih tijela uređuje se posebnom odlukom Gradskog vijeća. Upravna tijela se ustrojavaju kao upravni odjeli i službe (upravna tijela). Upravnim tijelima upravljaju pročelnice/pročelnici koje na temelju javnog natječaja imenuje gradonačelnica/gradonačelnik.


Upravna tijela u oblastima za koje su ustrojeni i u okviru djelokruga utvrđenog posebnom odlukom, neposredno izvršavaju i nadziru provođenje općih i pojedinačnih akata tijela Grada, te u slučaju neprovođenja općeg akta poduzimaju propisane mjere. Upravna tijela samostalna su u okviru svog djelokruga, a za zakonito i pravovremeno obavljanje poslova iz svoje nadležnosti odgovorni su gradonačelnici/gradonačelniku. Sredstva za rad upravnih tijela, osiguravaju se u Proračunu Grada Novigrad – Cittanova, Državnom proračunu i iz drugih prihoda u skladu sa zakonom.

Tel.:
+385 (0)52 757 055
+385 (0)52 757 446
+385 (0)52 757 068

Fax:
+385 (0)52 758-260
+385 (0)52 726-867

Radno vrijeme:
od ponedjeljka do petka,
od 7:30 do 15:30

Uredovno vrijeme za stranke:
ponedjeljkom od 11:30 do 14:30
srijedom od 13:00 do 15:00
petkom od 8:30 do 11:00

Ostanimo u kontaktu

Prijavite se na newsletter Grada Novigrad-Cittanova.
Skip to content