Gradsko vijeće

Gradsko vijeće Grada Novigrada-Cittanova ima 13 članica/članova, odnosno vijećnica /vijećnika. Vijećnice/vijećnici se biraju na način i prema postupku utvrđenom zakonom.

Gradsko vijeće je predstavničko tijelo građanki/građana i tijelo lokalne samouprave, koje donosi akte u okviru djelokruga Grada, te obavlja druge poslove u skladu sa zakonom i Statutom Grada Novigrada-Cittanova.

Gradsko vijeće Grada Novigrada-Cittanova ima 13 članica/članova, odnosno vijećnica /vijećnika. Vijećnice/vijećnici se biraju na način i prema postupku utvrđenom zakonom. Gradsko vijeće može imati i više od 13 vijećnica/vijećnika ako je to potrebno da bi se osigurala odgovarajuća zastupljenost talijanske nacionalne manjine u Gradskom vijeću sukladno Ustavnom zakonu o pravima nacionalnih manjina.

Kontakt adresa elektroničke pošte
Email: gradsko.vijece@novigrad.hr

 1. donosi Statut Grada,
 2. donosi Poslovnik o radu Gradskog vijeća,
 3. donosi proračun, godišnji obračun proračuna, odluku o izvršavanju proračuna, te odluku o privremenom financiranju,
 4. odluku o uvjetima, načinu i postupku gospodarenja nekretninama u vlasništvu Grada,
 5. odlučuje o stjecanju i otuđenju pokretnina i nekretnina sukladno zakonskim odredbama
 6. donosi odluku o promjeni granice Grada Novigrada – Cittanova
 7. donosi odluke o potpisivanju sporazuma sa drugim jedinicama lokalne samouprave, kao i odluke o pristupanju međunarodnim udruženjima,
 8. raspisuje lokalni referendum,
 9. donosi odluke i opće akte kojima uređuje pitanja iz samoupravnog djelokruga Grada,
 10. osniva i bira članice/članove radnih tijela gradskog vijeća, te imenuje i razrješuje druge osobe određene zakonom, drugim propisima i ovim statutom,
 11. uređuje ustrojstvo i djelokrug upravnih odjela i službi Grada,
 12. daje prethodne suglasnosti na statute i opće akte javnih ustanova čiji je osnivač sukladno zakonu ili odluci o osnivanju,
 13. osniva javne ustanove i druge pravne osobe za obavljanje gospodarskih, društvenih, komunalnih i drugih djelatnosti od interesa za Grad,
 14. bira i razrješava predsjednicu/predsjednika i potpredsjednicu/potpredsjednika Gradskog vijeća,
 15. bira i razrješava predsjednice/predsjednike i članice/članove radnih tijela Gradskog vijeća,
 16. odlučuje o pokroviteljstvu,
 17. donosi odluku o kriterijima, načinu i postupku za dodjelu javnih priznanja i dodjeljuje javna priznanja,
 18. imenuje i razrješava i druge osobe određene zakonom, ovim Statutom i posebnim odlukama Gradskog vijeća,
 19. obavlja i druge poslove koji su zakonom ili drugim propisom stavljeni u djelokrug Gradskog vijeća.

Gradsko vijeće ima predsjednicu/predsjednika i potpredsjednicu/potpredsjednika.

Rad Gradskog vijeća, gradonačelnice/gradonačelnika i upravnih tijela Grada je javan. Predstavnice/predstavnici udruga građana, građanke/građani i predstavnice/predstavnici medija mogu pratiti rad Gradskog vijeća u skladu s odredbama Poslovnika Gradskog vijeća.

 • Dijana Lipovac Matić (IDS), predsjednica
 • Ilari Miani Dežić (IDS), potpredsjednica
 • Mato Gavrić (Kandidacijska lista grupe birača), potpredsjednik
 • Sonja Šikanić (IDS), članica
 • Anton Ukaj (IDS), član
 • Goran Paurević (IDS), član
 • Andrea Zancola (IDS), član
 • Iva Olujić (IDS), članica
 • Elvis Anić (IDS), član
 • Orieta Vrcelj (IDS), članica
 • Elena Vesnaver Radeljak (Kandidacijska lista grupe birača), članica
 • Željka Bulić Malinarich (HDZ/HSU), član
 • Damjan Ribarić (HDZ/HSU), član

Ostanimo u kontaktu

Prijavite se na newsletter Grada Novigrad-Cittanova.
Skip to content