Akti i dokumenti

Službeni akti i dokumenti

Gradsko vijeće na temelju prava i ovlaštenja utvrđenih zakonom i Statutom Grada Novigrada-Cittanova donosi Statut, Poslovnik, proračun, odluku o izvršenju proračuna, odluke i druge opće akte i zaključke. Gradsko vijeće donosi rješenja i druge pojedinačne akte, kada u skladu sa zakonom rješava o pojedinačnim stvarima. Radna tijela Gradskog vijeća donose zaključke i preporuke.

Gradonačelnica/gradonačelnik u poslovima iz svog djelokruga donosi odluke, zaključke, pravilnike, te opće akte kada je za to ovlašten zakonom ili općim aktom Gradskog vijeća. Gradonačelnica/gradonačelnik osigurava izvršenje općih akata, na način i u postupku propisanom Statutom Grada, te obavlja nadzor nad zakonitošću rada upravnih tijela.

Upravna tijela Grada u izvršavanju općih akata Gradskog vijeća donose pojedinačne akte kojima rješavaju o pravima, obvezama i pravnim interesima fizičkih i pravnih osoba. Na donošenje pojedinačnih akata shodno se primjenjuju odredbe Zakona o općem upravnom postupku i drugih propisa. U izvršavanju općih akata Gradskog vijeća pojedinačne akte donose i pravne osobe kojima su odlukom Gradskog vijeća, u skladu sa zakonom, povjerene javne ovlasti.

Pojedinačni akti kojima se rješava o obvezi razreza gradskih poreza, doprinosa i naknada donose se u skraćenom upravnom postupku. Skraćeni upravni postupak provodi se i kod donošenja pojedinačnih akata kojima se rješava o pravima, obvezama i interesima fizičkih i pravnih osoba od strane pravnih osoba kojima je Grad Novigrad-Cittanova osnivač. Protiv pojedinačnih akata Gradskog vijeća i gradonačelnice/gradonačelnikaka kojima se rješava o pravima, obvezama i pravnim interesima fizičkih i pravnih osoba, ako posebnim zakonom nije drugačije propisano, ne može se izjaviti žalba, već se može pokrenuti upravni spor.

Nadzor nad zakonitošću općih akata Gradskog vijeća u njegovom samoupravnom djelokrugu obavlja ured državne uprave u Istarskoj županiji i nadležna središnja tijela državne uprave, svako u svojem djelokrugu. Detaljnije odredbe o aktima Grada Novigrada - Cittanova i postupku donošenja akata utvrđuje se Poslovnikom Gradskog vijeća.

Opći akti se prije nego što stupe na snagu, objavljuju u Službenom glasilu Grada Novigrada - Cittanova. Opći akti stupaju na snagu osmog dana od dana objave, osim ako nije zbog osobito opravdanih razloga, općim aktom propisano da opći akt stupa na snagu danom objave. Opći akti ne mogu imati povratno djelovanje.

Pravo na pristup informacijama

Katalog informacija

Akti

Obrasci

Natjecaji i oglasi

Službene novine

 

Uvjeti korištenja | Zaštita privatnosti | Izjava o pristupačnosti | Impressum | RSS

Copyright © 2011 Grad Novigrad | La Citta' di Cittanova.