Gradsko vijeće

Gradsko vijeće

Gradsko vijeće je predstavničko tijelo građanki/građana i tijelo lokalne samouprave, koje donosi akte u okviru djelokruga Grada, te obavlja druge poslove u skladu sa zakonom i Statutom Grada Novigrada-Cittanova.

Gradsko vijeće Grada Novigrada-Cittanova ima 13 članica/članova, odnosno vijećnica /vijećnika. Vijećnice/vijećnici se biraju na način i prema postupku utvrđenom zakonom. Gradsko vijeće može imati i više od 13 vijećnica/vijećnika ako je to potrebno da bi se osigurala odgovarajuća zastupljenost talijanske nacionalne manjine u Gradskom vijeću sukladno Ustavnom zakonu…

Saznajte više


Gradsko vijeće je predstavničko tijelo građanki/građana i tijelo lokalne samouprave, koje donosi akte u okviru djelokruga Grada, te obavlja druge poslove u skladu sa zakonom i Statutom Grada Novigrada-Cittanova.

Gradsko vijeće Grada Novigrada-Cittanova ima 13 članica/članova, odnosno vijećnica /vijećnika. Vijećnice/vijećnici se biraju na način i prema postupku utvrđenom zakonom. Gradsko vijeće može imati i više od 13 vijećnica/vijećnika ako je to potrebno da bi se osigurala odgovarajuća zastupljenost talijanske nacionalne manjine u Gradskom vijeću sukladno Ustavnom zakonu o pravima nacionalnih manjina.

Gradsko vijeće:
1. donosi Statut Grada,
2. donosi Poslovnik o radu Gradskog vijeća,
3. donosi proračun, godišnji obračun proračuna, odluku o izvršavanju proračuna, te odluku o privremenom financiranju,
4. odluku o uvjetima, načinu i postupku gospodarenja nekretninama u vlasništvu Grada,
5. odlučuje o stjecanju i otuđenju pokretnina i nekretnina sukladno zakonskim odredbama
6. donosi odluku o promjeni granice Grada Novigrada - Cittanova
7. donosi odluke o potpisivanju sporazuma sa drugim jedinicama lokalne samouprave, kao i odluke o pristupanju međunarodnim udruženjima,
8. raspisuje lokalni referendum,
9. donosi odluke i opće akte kojima uređuje pitanja iz samoupravnog djelokruga Grada,
10. osniva i bira članice/članove radnih tijela gradskog vijeća, te imenuje i razrješuje druge osobe određene zakonom, drugim propisima i ovim statutom,
11. uređuje ustrojstvo i djelokrug upravnih odjela i službi Grada,
12. daje prethodne suglasnosti na statute i opće akte javnih ustanova čiji je osnivač sukladno zakonu ili odluci o osnivanju,
13. osniva javne ustanove i druge pravne osobe za obavljanje gospodarskih, društvenih, komunalnih i drugih djelatnosti od interesa za Grad,
14. bira i razrješava predsjednicu/predsjednika i potpredsjednicu/potpredsjednika Gradskog vijeća,
15. bira i razrješava predsjednice/predsjednike i članice/članove radnih tijela Gradskog vijeća,
16. odlučuje o pokroviteljstvu,
17. donosi odluku o kriterijima, načinu i postupku za dodjelu javnih priznanja i dodjeljuje javna priznanja,
18. imenuje i razrješava i druge osobe određene zakonom, ovim Statutom i posebnim odlukama Gradskog vijeća,
19. obavlja i druge poslove koji su zakonom ili drugim propisom stavljeni u djelokrug Gradskog vijeća.

Gradsko vijeće ima predsjednicu/predsjednika i potpredsjednicu/potpredsjednika.

Rad Gradskog vijeća, gradonačelnice/gradonačelnika i upravnih tijela Grada je javan.Predstavnice/predstavnici udruga građana, građanke/građani i predstavnice/predstavnici medija mogu pratiti rad Gradskog vijeća u skladu s odredbama Poslovnika Gradskog vijeća.


Vijećnici Gradskog vijeća

Saznajte višeKontakt adresa elektroničke pošte

Email: .(JavaScript must be enabled to view this email address)


Vladimir Torbica (IDS), predsjednik

Ilari Miani (IDS), potpredsjednica

Sonja Šikanić (IDS), članica

Dario Perić (IDS), član

Dijana Lipovac Matić (IDS), članica

Andrea Zancola (IDS), član

Iva Olujić (IDS), članica

Elvis Anić (IDS), član

Lorna Lisjak Makin (IDS), članica

Mato Gavrić (Kandidacijska lista grupe birača), član

Elena Vesnaver Radeljak (Kandidacijska lista grupe birača), članica

Željka Bulić Malinarich (HDZ/HSU), član

Damjan Ribarić (HDZ/HSU) , član

Poslovnik Gradskog vijeća

Poslovnik Gradskog vijeća dostupan je OVDJE.

Saznajte više


Poslovnik Gradskog vijeća dostupan je OVDJE.

 

Uvjeti korištenja | Zaštita privatnosti | Izjava o pristupačnosti | Impressum | RSS

Copyright © 2011 Grad Novigrad | La Citta' di Cittanova.