Gradska uprava

Gradska uprava

Za obavljanje poslova iz samoupravnog djelokruga Grada Novigrada-Cittanova, utvrđenih zakonom i Statutom, te obavljanje poslova državne uprave koji su zakonom prenijeti na Grad, ustrojavaju se upravna tijela Grada. Ustrojstvo i djelokrug upravnih tijela uređuje se posebnom odlukom Gradskog vijeća. Upravna tijela se ustrojavaju kao upravni odjeli i službe (upravna tijela). Upravnim tijelima upravljaju pročelnice/pročelnici koje na temelju javnog natječaja imenuje gradonačelnica/gradonačelnik.


Upravna tijela u oblastima za koje su ustrojeni i u okviru djelokruga utvrđenog posebnom odlukom, neposredno izvršavaju…

Saznajte više


Za obavljanje poslova iz samoupravnog djelokruga Grada Novigrada-Cittanova, utvrđenih zakonom i Statutom, te obavljanje poslova državne uprave koji su zakonom prenijeti na Grad, ustrojavaju se upravna tijela Grada. Ustrojstvo i djelokrug upravnih tijela uređuje se posebnom odlukom Gradskog vijeća. Upravna tijela se ustrojavaju kao upravni odjeli i službe (upravna tijela). Upravnim tijelima upravljaju pročelnice/pročelnici koje na temelju javnog natječaja imenuje gradonačelnica/gradonačelnik.


Upravna tijela u oblastima za koje su ustrojeni i u okviru djelokruga utvrđenog posebnom odlukom, neposredno izvršavaju i nadziru provođenje općih i pojedinačnih akata tijela Grada, te u slučaju neprovođenja općeg akta poduzimaju propisane mjere. Upravna tijela samostalna su u okviru svog djelokruga, a za zakonito i pravovremeno obavljanje poslova iz svoje nadležnosti odgovorni su gradonačelnici/gradonačelniku. Sredstva za rad upravnih tijela, osiguravaju se u Proračunu Grada Novigrad - Cittanova, Državnom proračunu i iz drugih prihoda u skladu sa zakonom.

 

Tel.: +385 (0)52 757 055 / +385 (0)52 757 446 / +385 (0)52 757 068

Fax: +385 (0)52 758-260 / +385 (0)52 726-867

Email: .(JavaScript must be enabled to view this email address)

Radno vrijeme: od ponedjeljka do petka, od 7.30 do 15.30

Uredovno vrijeme za stranke: ponedjeljkom od 11.30 do 14,30; srijedom od 13 do 15; petkom od 8.30 do 11

Upravni odjel za poslove ureda gradonačelnika, opće poslove i društvene djelatnosti

U Upravnom odjelu za poslove ureda gradonačelnika, opće poslove i društvene djelatnosti obavljaju se:
- pravni, protokolarni, savjetodavni, stručni i administrativni poslovi u svezi s djelokrugom rada Gradskog vijeća, gradonačelnika, kao i njihovih radnih tijela,
- poslovi vezani uz kandidiranje i implementaciju projekata financiranih iz europskih fondova i drugih izvora,
- poslovi koji se odnose na neposredno sudjelovanje građana u odlučivanju u lokalnoj i mjesnoj samoupravi,
- radni odnosi radnika u gradskoj upravi,

Saznajte više


U Upravnom odjelu za poslove ureda gradonačelnika, opće poslove i društvene djelatnosti obavljaju se:
- pravni, protokolarni, savjetodavni, stručni i administrativni poslovi u svezi s djelokrugom rada Gradskog vijeća, gradonačelnika, kao i njihovih radnih tijela,
- poslovi vezani uz kandidiranje i implementaciju projekata financiranih iz europskih fondova i drugih izvora,
- poslovi koji se odnose na neposredno sudjelovanje građana u odlučivanju u lokalnoj i mjesnoj samoupravi,
- radni odnosi radnika u gradskoj upravi,
- prijem i otpremu pošte, arhiv, održavanje gradske imovine,
- prate se i tumače pozitivni propisi,
- obavljaju se pravni poslovi za ostala tijela Grada,
- zakup poslovnih prostora u vlasništvu Grada,
- poslovi osiguranja prava i potreba za lokalno stanovništvo i druge transfere u brizi za djecu i starije osobe, neposredno sudjelovanje, pravno praćenje te financiranje predškolskog odgoja, obrazovanja, zdravstva, socijalne skrbi, sporta, kulture, tehničke kulture, udruga…,
- drugi opći, upravni i pravni poslovi koji se ne obavljaju u drugim odjelima, kao i drugi srodni poslovi.

 

Anteo Milos, Gradonačelnik

Tel. - Interni: 106

Email: .(JavaScript must be enabled to view this email address)


Alen Luk, Pročelnik

Tel. - Interni: 104

Email: .(JavaScript must be enabled to view this email address)


Vanja Gorički Milčinović, Savjetnica za europske projekte i međunarodnu suradnju

Tel. - Interni: 102

Email: .(JavaScript must be enabled to view this email address)


Corinne Pozzecco, Viša stručna suradnica za provođenje projekata i poduzetništvo

Tel. - Interni: 102

Email: .(JavaScript must be enabled to view this email address)


Loris Krevatin, Stručna suradnica za socijalnu skrb i društvene djelatnosti

Tel. - Interni: 115

Email: .(JavaScript must be enabled to view this email address)


Sandra Zubin, Stručna suradnica- tajnica ureda gradonačelnika

Tel. - Interni: 106

Email: .(JavaScript must be enabled to view this email address)


Ivana Paulović-Dimec, Viša referentica za pisarnicu i arhiv

Tel. - Interni: 114

Email: .(JavaScript must be enabled to view this email address)


Kristijan Nemet, Viši referent za informiranje i odnose s javnošću

Email: .(JavaScript must be enabled to view this email address)


Klaudia Zubin Civitan, Spremačica

Odsjek za pravne poslove

Saznajte više


Antea Zugan, Voditeljica odsjeka za pravne poslove

Tel. - Interni: 105

Email: .(JavaScript must be enabled to view this email address)


Sania Blaškić , Savjetnica za pravne poslove I.

Tel. - Interni: 109

Email: .(JavaScript must be enabled to view this email address)


Upravni odjel za komunalni sustav, prostorno uređenje i zaštitu okoliša

U Upravnom odjelu za komunalni sustav, prostorno uređenje i zaštitu okoliša obavljaju se:
- poslovi uređenja naselja, unapređenja kvalitete stanovanja,
- izdavanja lokacijskih i građevinskih dozvola, potvrda parcelacijskog elaborata, rješenja o utvrđivanju građevne čestice, rješenja o uvjetima građenja, potvrda glavnog projekta, rješenja o izvedenom stanju, potvrda izvedenog stanja,  uporabnih dozvola i dozvola za uklanjanje, odnosno drugih akata vezanih za gradnju i provedbu dokumenata prostornog uređenja,
- izgradnja i održavanje komunalnih objekata, komunalnih i drugih uslužnih…

Saznajte više


U Upravnom odjelu za komunalni sustav, prostorno uređenje i zaštitu okoliša obavljaju se:
- poslovi uređenja naselja, unapređenja kvalitete stanovanja,
- izdavanja lokacijskih i građevinskih dozvola, potvrda parcelacijskog elaborata, rješenja o utvrđivanju građevne čestice, rješenja o uvjetima građenja, potvrda glavnog projekta, rješenja o izvedenom stanju, potvrda izvedenog stanja,  uporabnih dozvola i dozvola za uklanjanje, odnosno drugih akata vezanih za gradnju i provedbu dokumenata prostornog uređenja,
- izgradnja i održavanje komunalnih objekata, komunalnih i drugih uslužnih djelatnosti,
- izgradnja i održavanje komunalne infrastrukture, komunalnog nadzora i drugi srodni poslovi,
- poslovi osiguravanja uvjeta za racionalno i učinkovito gospodarenje prostorom Grada Novigrada–Cittanova putem pripreme, izrade, provedbe i praćenja prostornih planova, pripreme zemljišta za izgradnju, zaštite okoliša, zaštite spomenika kulture i drugih srodnih poslova,
- poslovi upravljanja komunalnom infrastrukturom i javnim površinama, upravljanje stambenim objektima i poslovnim objektima u vlasništvu Grada Novigrada-Cittanova,
- poslovi nadzora nepropisno zaustavljenih i parkiranih vozila, upravljanja prometom te premještanja nepropisno zaustavljenih i parkiranih vozila sukladno posebnom zakonu
- imovinsko pravni poslovi,
- poslovi vezani uz provođenje postupka javne nabave za sve Upravne odjele.

 

Ana Karlović, Pročelnica

Tel. - Interni: 107

Email: .(JavaScript must be enabled to view this email address)


Ladislav Liović, Savjetnik za izgradnju komunalne infrastrukture

Tel. - Interni: 116

Email: .(JavaScript must be enabled to view this email address)


Fillomena Šahta, Viša stručna suradnica za prostorno planiranje

Tel. - Interni: 113

Email: .(JavaScript must be enabled to view this email address)


Marija Kantura, Stručna suradnica za opće i komunalne poslove

Tel. - Interni: 121

Email: .(JavaScript must be enabled to view this email address)


Andrea Gavrić Margeta, Stručna suradnica za opće i komunalne poslove

Tel. - Interni: 121

Email: .(JavaScript must be enabled to view this email address)


Dalibor Vošten, Stručni suradnik za komunalne poslove i redarstvo

Tel. - Interni: 120

Email: dalibor.vosten@novigra


Sonja Kozlović, Referentica za opće i komunalne poslove

Tel. - Interni: 118

Email: .(JavaScript must be enabled to view this email address)


Elvio Petelin, Referent-Komunalni redar

Tel. - Interni: 124

Email: .(JavaScript must be enabled to view this email address)


Josip Delić, Komunalni redar

Tel. - Interni: 124

Email: .(JavaScript must be enabled to view this email address)


Nenad Tomić, Komunalni redar

Tel. - Interni: 124

Email: .(JavaScript must be enabled to view this email address)


Odsjek za prostorno uređenje i graditeljstvo

Obrasce zahtjeva za postupke u ingerenciji Odsjeka za prostorno uređenje i graditeljstvo možete pronaći OVDJE.

......

 

Saznajte više


Obrasce zahtjeva za postupke u ingerenciji Odsjeka za prostorno uređenje i graditeljstvo možete pronaći OVDJE.

......

 

Uredovno vrijeme za stranke: Ponedjeljkom od 11.30 do 14.30 sati

Diana Šporčić, Voditeljica ustrojstvene jedinice - Odsjeka za prostorno uređenje i graditeljstvo

Tel. - Interni: 119

Email: .(JavaScript must be enabled to view this email address)


Elena Kosanović, Viša referentica–tajnica Odsjeka za prostorno uređenje i graditeljstvo

Tel. - Interni: 119

Email: .(JavaScript must be enabled to view this email address)


Ljubica Perić Milina, Savjetnica za prostorno uređenje i graditeljstvo

Tel. - Interni: 120

Email: .(JavaScript must be enabled to view this email address)


Upravni odjel za proračun i gospodarstvo

U Upravnom odjelu za proračun i gospodarstvo obavljaju se:
- poslovi koji se odnose na razrez i naplatu prihoda i nenaplaćenih dospjelih potraživanja koji pripadaju Gradu Novigradu–Cittanova (porezi i drugo),
- izrada i izvršenje proračuna,
- izrada i realizacija financijskih planova Grada,
- vođenje knjigovodstvenih evidencija, platni promet, financijska operativa (plasmani i krediti),
- poslovi praćenja gospodarskih aktivnosti i unapređenje uvjeta za njihov razvoj, poticanja poduzetničkih aktivnosti i korištenja prostornih kapaciteta…

Saznajte više


U Upravnom odjelu za proračun i gospodarstvo obavljaju se:
- poslovi koji se odnose na razrez i naplatu prihoda i nenaplaćenih dospjelih potraživanja koji pripadaju Gradu Novigradu–Cittanova (porezi i drugo),
- izrada i izvršenje proračuna,
- izrada i realizacija financijskih planova Grada,
- vođenje knjigovodstvenih evidencija, platni promet, financijska operativa (plasmani i krediti),
- poslovi praćenja gospodarskih aktivnosti i unapređenje uvjeta za njihov razvoj, poticanja poduzetničkih aktivnosti i korištenja prostornih kapaciteta u vlasništvu Grada,
- koordinacija trgovačkih društava u vlasništvu Grada Novigrada–Cittanova, te javnih ustanova i društava u stopostotnom vlasništvu Grada,
- drugi srodni poslovi.

 

Adriano Petretić, v. d. pročelnik

Tel. - Interni: 112

Email: .(JavaScript must be enabled to view this email address)


Divna Košeto, Viša savjetnica za naplatu potraživanja i prisilnu naplatu

Tel. - Interni: 111

Email: .(JavaScript must be enabled to view this email address)


Darinka Ivković, Stručna suradnica za proračun i financije

Tel. - Interni: 110

Email: .(JavaScript must be enabled to view this email address)


Kristina Fabris, Viša referentica likvidator, saldakontist

Tel. - Interni: 112

Email: .(JavaScript must be enabled to view this email address)


Traude Starić, Referentica za lokalne poreze

Tel. - Interni: 117

Email: .(JavaScript must be enabled to view this email address)


Aktualno

 

Uvjeti korištenja | Zaštita privatnosti | Izjava o pristupačnosti | Impressum | RSS

Copyright © 2011 Grad Novigrad | La Citta' di Cittanova.