Vijesti

U četvrtak 6. kolovoza održana 30. sjednica Gradskog vijeća

10.08.2020. /// Novigrad Vijesti / Gradsko vijeće
U četvrtak 6. kolovoza održana je 30. sjednica Gradskog vijeća Grada Novigrada-Cittanova, u elektronskom obliku, prilagođena propisanim mjerama radi sprječavanja širenja koronavirusa, te napucima Ministarstva uprave RH.

Prihvaćen je godišnji izvještaj o izvršenju proračuna Grada Novigrada-Cittanova za 2019. godinu. U obrazloženju se navodi kako su u proračunu za 2019. godinu ostvareni prihodi i primici u iznosu od 55.480.474 kune, a rashodi i izdaci u iznosu od 51.583.575 kuna. U tom obračunskom razdoblju iskazan je stoga višak prihoda nad rashodima i izdacima u iznosu od 3.896.899 kuna, a kako je preneseni višak iz prethodne godine iznosio 6.672.411 kuna, 2019. godina zaključena je s proračunskim viškom od ukupno 10.569.310 kuna.

Usvojena su izvješća o realizaciji Programa građenja te Programa održavanja komunalne infrastrukture u Gradu Novigradu-Cittanova za 2019. godinu. Programe je usvojilo Gradsko vijeće temeljem Zakona o komunalnom gospodarstvu, a prema predviđenim planskim ulaganjima i izvorima financiranja. Sukladno zakonu postoji obveza svake godine podnijeti Gradskom vijeću izvješće o izvršenju ovih dvaju Programa, za prethodnu kalendarsku godinu.

Prihvaćena je odluka o izboru najpovoljnije ponude za prodaju nekretnine označene kao k.č.br. 3377/3 k.o. Novigrad. Na natječaj za prodaju ove nekretnine u naselju Stancija Grande, u vlasništvu Grada Novigrada–Cittanova, pristigla je jedna pravodobna i uredna ponuda ponuditelja Sandija Stabile, koji je za predmetnu nekretninu ponudio 351.500 kuna, dok je početna cijena iznosila 341.500 kuna.

Usvojena je odluka o ukidanju statusa javnog dobra u općoj uporabi dijela nekretnine k.č.br. 2955 k.o. Novigrad. Ta se nekretnina nalazi u naselju Bužinija, te se na dijelu nekretnine nalazi dio zgrade sagrađene na k.č.br. 2905/4 i 2905/6 k.o. Novigrad. Zgrada je legalizirana temeljem rješenja o izvedenom stanju, u studenom 2019. godine. Dio nekretnine na koji se odnosi odluka o ukidanju statusa javnog dobra nije nerazvrstana cesta i nema značaj javnog dobra u općoj uporabi, a riječ je o površini od 1 četvornog metra. Izdvajanje iz javnog dobra provedeno je radi formiranja građevne čestice legalizirane zgrade, a nekretnina kojoj prestaje taj status ostaje u vlasništvu jedinice lokalne samouprave.

Prihvaćena je odluka o izradi III ciljanih Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja (PPU) Grada Novigrada-Cittanova. Izradi III Izmjena i dopuna PPU-a pristupilo se radi promjene namjene poljoprivrednih površina na dvije katastarske čestice izvan zaštićenog obalnog pojasa, a radi usklađenja sa stvarnim stanjem i načinom korištenja. Riječ je o zemljištu ukupne površine od cca 6,5 hektara u vlasništvu Republike Hrvatske. Postojeća namjena poljoprivrednog zemljišta na toj površini se tako mijenja iz namjene „šuma gospodarske namjene„ u namjenu „ostala obradiva tla“, a sve u skladu s važećim Planom raspolaganja poljoprivrednim zemljištem, postupkom utvrđivanja boniteta tla Instituta za poljoprivredu i turizam i Ugovorom o zakupu zemljišta sa Republikom Hrvatskom. Predmetne čestice se ne nalaze u šumsko gospodarskoj osnovi Hrvatskih šuma. Na osnovu mišljenja Upravnog odjela za održivi razvoj Istarske županije za izradu ovih ciljanih Izmjena i dopuna PPU-a nije potrebno provesti postupak ocjene o potrebi strateške procjene, kao ni stratešku procjenu utjecaja na okoliš.

Usvojena je izmjena i dopuna Odluke o suosnivanju Udruge LAG u ribarstvu Pinna Nobilis, kojom se kao zamjenik predstavnika Grada Novigrada-Cittanova u LAGUR-u umjesto Alena Luka imenuje Dalibor Vošten, zbog isteka mandata Upravnom vijeću LAGUR-a. Vošten je Viši referent za komunalnu infrastrukturu u gradskoj upravi Grada Novigrada-Cittanova, te je imenovan kao osoba koja dobro poznaje teren Grada i potencijalnu problematiku ribarstva.

Usvojene su odluke o otvaranju jasličkih odgojno-obrazovnih skupina u Dječjem vrtiću Tičići i Dječjem vrtiću Suncokret/Girasole. Naime, nakon što je DV Tičići raspisao javni oglas za primanje djece u svoju ustanovu u predstojećoj pedagoškoj godini (2020/ 2021.), temeljem pristiglih zahtjeva uvidjelo se da je potreba za smještajem djece jasličke dobi veća od uobičajene, ali i veća od trenutnih mogućnosti smještaja u šest postojećih odgojnih skupina. Ispod crte za prijem u DV Tičići ostalo je 24 djece jasličke dobi, od kojih se njih 12 javilo i na oglas u DV Suncokret/Girasole. S namjerom da se omogući upis svoj djeci koja zadovoljavaju osnovni uvjet za upis, dob djeteta, u suradnji vrtića, Grada, Istarske županije i nadležnog ministarstva došlo se do rješenja kojim će se omogućiti otvaranje nove jasličke skupine. Privremeno će ona biti smještena u sadašnjim prostorima Tičića, a Grad će kao nositelj osnivačkih prava nad ustanovom osigurati sredstva za rad i opremu, te dvije dodatne odgajateljice. Treba napomenuti kako se nije povećao ukupan broj djece u odnosu na prošlu godinu, već je povećan broj jasličke djece, što za sobom povlači povećanje potrebnog prostora za smještaj mališana jasličke dobi. Ukupan broj upisane djece u odnosu na prošlu godinu smanjen je za šest; prošle godine u DV Tičići u šest grupa bilo je upisano 124 djece, dok će ove godine u sedam grupa biti upisano 118 djece. Grad Novigrad-Cittanova će tako i ove godine, kao i svih prethodnih, upisati svu djecu u javne vrtiće, što je rijetkost među gradovima i općinama Istarske županije. Dodajmo ovome kako su u gradskom proračunu za 2020. godinu osigurana sredstva za projektiranje i dogradnju jedne vrtićke grupe i dodatnih prostora za osoblje DV Tičići. Projekt je krajem svibnja 2020. nadopunjen i izmijenjen, kako bi se dobile površine koje će zadovoljiti pedagoški standard za dvije nove grupe jasličke dobi. Svaka ustanova - Tičići i Suncokret/Girasole, dobit će po jedan prostor na upravljanje. Trenutno je u tijeku izrada glavnog projekta za proširenje prostora u oba novigradska vrtića, a ovom dogradnjom riješit će se buduća potreba upisa djece za narednih 10-ak godina.

 

 
 

Uvjeti korištenja | Zaštita privatnosti | Izjava o pristupačnosti | Impressum | RSS

Copyright © 2011 Grad Novigrad | La Citta' di Cittanova.