Vijesti

U utorak 3. prosinca održana 21. sjednica Gradskog vijeća

09.12.2019. /// Novigrad Vijesti / Gradsko vijeće
U utorak 3. prosinca održana je 21. sjednica Gradskog vijeća.

Na početku sjednice došlo je do zamjene vijećnika iz redova kandidacijske liste grupe birača: dosadašnju vijećnicu Elenu Vesnaver Radeljak zamijenio je Mato Gavrić.

Prihvaćena je Odluka o raspisivanju natječaja za imenovanje ravnatelja/ravnateljice Muzeja-museo Lapidarium. Resorni pročelnik Alen Luk prenio je kako je razlog za donošenje ove Odluke istek tekućeg mandata aktualne ravnateljice, zbog čega je potrebno pokrenuti postupak za imenovanje ravnatelja/ ravnateljice na novi četverogodišnji mandat.

Usvojena je Odluka o davanju prethodne suglasnosti na Statut Centra za manifestacije i kulturu Novigrad-Cittanova. Pročelnik Luk pojasnio je kako je Gradsko vijeće već dalo prethodnu suglasnost na prijedlog Statuta na svojoj sjednici 10. listopada ove godine, no naknadno je u procesu upisa ustanove u Sudski registar, u konzultaciji s Trgovačkim sudom, utvrđena potreba za korekcijom Statuta u dijelu u kojem se navodi skraćeni naziv/tvrtka ustanove, na način da se skraćeni naziv izostavi iz teksta Statuta, što je u ovom Prijedlogu Statuta i učinjeno.

Prihvaćena je Odluka o davanju suglasnosti Muzeju-Museo Lapidarium za potpisivanje solemnizirane bjanko zadužnice za provedbu projekta “Vlado Kristl: Madeleine, Madeleine”. Kako je objasnio pročelnik Luk, povodom predsjedavanja Republike Hrvatske Vijećem Europe u 2020. godini, novigradski muzej, tj. ravnateljica kao kustosica izložbe, u suradnji s Almae Matris Croaticae Alumni – AMCA Pariz i Veleposlanstvom RH u Parizu, organizator je projekta Vlado Kristl: Madeleine, Madeleine (slike, film, poezija), koji će se održati od 13. do 29. veljače 2020. u Parizu. Projekt je financiran od Ministarstva kulture RH, Ministarstva vanjskih i europskih poslova RH i Središnjeg ureda za Hrvate izvan RH s predviđenim iznosom do 60.000 kuna. Na temelju dogovora s partnerima, zbog zakonodavne procedure, hrvatski nositelj projekta je Muzej-Museo Lapidarium, koji se tim povodom javlja na Javni poziv za predlaganje projekata kulturne promidžbe, javne diplomacije i međunarodne prepoznatljivosti Republike Hrvatske, koji će se provoditi u organizaciji Ministarstva vanjskih i europskih poslova (MVEP) i diplomatsko-konzularnih predstavništava Republike Hrvatske u svijetu. Nakon završetka natječaja slijedi popisivanje ugovora, a jedan od uvjeta je dostava solemnizirane bjanko zadužnice od strane muzeja na iznos kojeg će MVEP odobriti. Temeljem Zakona o ustanovama propisano je da ustanova ne može bez suglasnosti osnivača steći, opteretiti ili otuđiti nekretninu i drugu imovinu čija je vrijednost veća od vrijednosti utvrđene aktom o osnivanju ili statutom ustanove. Statutom Muzeja-Museo Lapidarium određeno je da ravnatelj samostalno raspolaže iznosom do 20.000 kuna. Slijedom iznesenog, potrebno je da Gradsko vijeće donese odluku o davanju suglasnosti.

Usvojen je prijedlog Odluke o davanju prethodne suglasnosti na Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića Tičići. Pročelnik Luk prenio je kako su temeljem nadzora usklađenosti općih akata sa zakonom, od strane Prosvjetne inspekcije, naložene izmjene i dopune Pravilnika na način da se uvjeti za pojedina radna mjesta usklade s Pravilnikom o vrsti stručne spreme stručnih djelatnika te vrsti i stupnju stručne spreme ostalih djelatnika u dječjem vrtiću. Osim usklađenja u uvjetima za zasnivanje radnog odnosa, značajno je napomenuti da se u broju izvršitelja povećava broj odgojitelja, u slučaju potrebe otvaranja još jedne skupine radi udovoljavanja stvarnim potrebama upisa djece u predškolsku ustanovu.

Prihvaćeno je godišnje izvješće o ostvarivanju Plana i programa rada Dječjeg vrtića Tičići za pedagošku godinu 2018/2019. te Godišnji plan i program rada za pedagošku godinu 2019/2020. Izvješće o radu te plan i program rada predstavila je pedagoginja Larisa Makovac.

Usvojeno je i godišnje izvješće o ostvarivanju Plana i programa rada Dječjeg vrtića Suncokret –Girasole za pedagošku godinu 2018/2019. te Godišnji plan i program rada za pedagošku godinu 2019/2020. Izvješće o radu te plan i program rada predstavio je v. d. ravnatelja Vedran Korelić.

Prihvaćeno je Izvješće o radu trgovačkog društva Neapolis d.o.o. Novigrad za 2018. godinu, kojeg je vijećnicima obrazložio predsjednik uprave Suad Kamber. Prenio je kako rezultati poslovanja za 2018. godinu ukazuju na uspješnu poslovnu godinu. Ukupni prihodi društva u 2018. godini iznosili su 16,34 milijuna kuna, te su za 3,5 posto veći nego 2017. godine. Kada se od ukupnih prihoda za 2018. godinu odbiju kapitalne i komunalne investicije za Grad Novigrad, koje bitno ne utječu na poslovni rezultat, vidljivo je kako su ukupni prihodi bili 5 posto veći, prenio je Kamber. Porast prihoda i razlike prihoda i rashoda u 2018. godini rezultat je povećanja vlastitih prihoda profitnih centara parkinga i turizma. U 2018. godini Neapolis d.o.o. iz vlastitih prihoda u razvoj svojih djelatnosti uložio je 1,39 milijuna kuna, te su povećane plaće djelatnicima 17,8 posto, što također govori o još jednoj uspješnoj poslovnoj godini.

Usvojena je Odluka o poništenju Odluke o donošenju Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Novigrada-Cittanova. U skladu s očitovanjem Ministarstva poljoprivrede od 18. studenog ove godine, pri izradi Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Novigrada-Cittanova potrebno je izmijeniti sadržaj donesenog Programa u smislu predviđanja točno određenih katastarskih čestica za povrat imovine. Očitovanjem Ureda državne uprave u Istarskoj županiji nisu konkretno navedene katastarske čestice, iz razloga nepostojanja službenih podataka, te je Grad Novigrad-Cittanova, nakon analize katastarskih čestica u vlasništvu RH predvidio eventualne čestice za povrat. Slijedom toga, kako se radi o izmjeni odnosno dopuni Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem, potrebno je provesti javni uvid, te donijeti novu Odluku o donošenju programa. Radi nastavka izrade dopune i izmjene Programa, potrebno je prvotnu Odluku o donošenju Programa poništiti, pojasnio je pročelnik Luk.

Prihvaćen je prijedlog Godišnjeg plana davanja koncesija iz područja komunalnih djelatnosti za 2020. godinu. Resorna pročelnica Sandra Rugani Kukuljan objasnila je kako se na temelju nadležnih zakona i Odluke o obavljanju komunalnih djelatnosti na području Grada Novigrada-Cittanova izrađuje godišnji plan davanja koncesija iz komunalnih djelatnosti i to za slijedeću kalendarsku godinu. U konkretnom slučaju radi se o planu koncesija određenih Odlukom o obavljanju komunalnih djelatnosti na području Grada Novigrada-Cittanova, a koje se povjeravaju na temelju ugovora o koncesijama. U slijedećoj kalendarskoj godini ističe koncesija za dimnjačarske poslove na području Grada Novigrada-Cittanova, te je bilo potrebno donijeti plan provođenja koncesija u 2020. godini. Slijedom navedenog, donosi se ovaj plan, kao temelj provedbe postupka koncesije za dimnjačarske poslove na području Grada Novigrada-Cittanova.

Vijećnicima je predstavljen prvi prijedlog Proračuna Grada Novigrada-Cittanova za razdoblje 2020.- 2022. godine. U tzv. prvom čitanju proračun je ukratko predstavio i obrazložio gradonačelnik Anteo Milos. Predložen je proračun u iznosu od 76.337.928 kuna. Konačni prijedlog proračuna pred Gradskim vijećem naći će se na narednoj sjednici, najavljeno je, za kada vijećnici mogu dostaviti eventualne amandmane na predloženi proračun.
 

 
 

Uvjeti korištenja | Zaštita privatnosti | Izjava o pristupačnosti | Impressum | RSS

Copyright © 2011 Grad Novigrad | La Citta' di Cittanova.