Objavljen Javni poziv za financiranje iz Proračuna Grada Novigrada-Cittanova za 2023. godinu

Grad Novigrad-Cittanova objavio je Javni poziv za prijavu programa i projekata radi financiranja iz gradskog proračuna za 2023. godinu, za programe i projekte iz sljedećih područja: kultura i tehnička kultura, predškolski odgoj i obrazovanje, osnovno i srednje obrazovanje, zdravstvo i socijalna skrb te sport.

Pravo prijave po ovom Pozivu imaju sve zainteresirane pravne i fizičke osobe sa sjedištem odnosno prebivalištem na području Istarske županije, ako djeluju na području Grada Novigrada-Cittanova ili pružaju određene usluge građanima Grada Novigrada-Cittanova.

Važna je napomena da će udruge svoje projekte i programe moći kandidirati na odvojenom natječaju, koji će biti objavljen po donošenju proračuna Grada Novigrada–Cittanova za 2023. godinu, a sukladno Uredbi o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge (NN 26/15 i 37/21). Iznimno od navedenog ograničenja prijave za udruge, na ovaj se poziv može prijaviti Sportska zajednica Grada Novigrada-Cittanova, udruge nacionalnih manjina odnosno udruge koje imaju isključivu nadležnost na području Grada Novigrada-Cittanova ili je udruga jedina organizacija operativno sposobna za rad na području na kojem se financirane aktivnosti provode.

Kriteriji za odabir programa i projekta su neposredna društvena korist za lokalnu zajednicu, kvaliteta i sadržajna inovativnost prijavljenog programa/projekta, kvaliteta dosadašnjeg rada te uspjesi i iskustvo u provođenju programa/projekta.

Prednost u ostvarivanju financijske potpore imat će podnositelji prijave koji imaju sjedište odnosno prebivalište na području Grada Novigrada-Cittanova.

Prijave se podnose na posebnom obrascu (Obrazac P-1) koji se preuzima u pisarnici Grada Novigrada-Cittanova ili na službenoj internetskoj stranici Grada (Obrazac P-1 možete preuzeti OVDJE).

Podnositelji prijave trebaju dostaviti brojčane podatke o eventualno pruženim uslugama korisnicima s područja Grada Novigrada-Cittanova, a oni podnositelji koji se po prvi puta javljaju na poziv, obvezni su također dostaviti dokaz o registraciji. Korisnici proračunskih sredstava u 2022. godini obvezni su dostaviti izvješće o realizaciji programa/projekta u prvih šest mjeseci 2022. godine na obrascu PROR-POT.

Prijave se predaju u pisarnicu Grada Novigrada-Cittanova (Novigrad-Cittanova, Veliki trg 1) ili dostavljaju preporučenom poštom na adresu: Grad Novigrad-Cittanova, Upravni odjel za poslove ureda gradonačelnika, opće poslove i društvene djelatnosti, Veliki trg 1, 52466 Novigrad-Cittanova (s naznakom „Financiranje programa/projekata u 2023. godini“). Rok za podnošenje prijave je od 12. rujna do 12. listopada 2022. godine.

Treba naglasiti kako se u razmatranje neće uzeti prijave koje su dostavljene nakon roka za podnošenje prijava, ne zadovoljavaju uvjete iz javnog poziva, te one koje ne sadrže tražene podatke i priloge.

Po donošenju proračuna i programa javnih potreba za 2022. godinu, svi podnositelji prijave obavijestit će se o rezultatu pisanim putem. Podnositeljima prijave čiji su programi/projekti izabrani za financiranje, u obavijesti o rezultatu navest će se i visina odobrenih proračunskih sredstava te dinamika isplate.

Ostanimo u kontaktu

Prijavite se na newsletter Grada Novigrad-Cittanova.
Skip to content