Održana 24. sjednica Gradskog vijeća

U ponedjeljak 18.ožujka održana je 24. sjednica Gradskog vijeća Grada Novigrada-Cittanova.

Prihvaćen je Izvještaj o stanju sustava civilne zaštite na području Grada Novigrada-Cittanova za 2023.g. i Prijedlog Godišnjeg plana razvoja sustava civilne zaštite na području Grada Novigrada-Cittanova za 2024.g. kojeg je prezentirao zapovjednik Zapovjedništva civilne zaštite Istarske županije, Denis Stipanov. Zaključeno je da Grad ima Procjenu rizika od velikih nesreća, Plan djelovanja civilne zaštite i Odluku o imenovanju pravnih osoba od interesa za Grad. Ustrojen je i Stožer civilne zaštite Grada, a članovi Stožera, imenovani u skladu sa svim pozitivnim zakonskim propisima, predstavljaju stručne osobe s područja Grada i šire, te su na visokoj razini kompetencije za ispunjavanje zadaća u sustavu civilne zaštite. Izvještaj za 2023.g. i Prijedlog Godišnjeg plana za 2024.g. usvojeni su jednoglasno.

Prihvaćeno je Izvješće o izvršenju plana i programa rada Muzeja- Museo Lapidarium Novigrad-Cittanova za 2023.g., te Prijedlog programa rada i financijskog plana Muzeja – Museo Lapidarium Novigrad-Cittanova za 2024.g. Ravnateljica Jerica Ziherl prezentirala je izvješće i plan za Muzej. Tijekom 2023.g. MML organizirao je i realizirao ukupno 20 različitih programa, projekata i događanja, od koji posebno ističe izradu višejezičnog multimedijalnog vodiča s 3D projekcijom, zavičajni projekt Dajla-Daila, uz niz izložba iz fundusa muzeja i međunarodnih suradnja. Financijski plan MML za 2024.g. planiran je u iznosu od 208.190 €, podmiren najvećim djelom iz proračuna Grada Novigrada-Cittanova (168.408 €), dok se programski dio sufinancira iz proračuna Ministarstva kulture i medija RH, Istarske županije, stranih fondacija i veleposlanstava, te vlastitih sredstava muzeja. Planirani program muzeja u 2024. g. nastavlja s tradicionalnim programima i aktivnostima iz 2023.g. uz dodatak novih aktivnosti od kojih je Ravnateljica posebno istakla manifestaciju radnog naziva „I&I- Indian summer in Istria / Indijsko ljeto u Istri“ koju Muzej priprema u suradnji s Veleposlanstvom Indije u Zagrebu, uz odvijanje dijela programa u Gradskoj knjižnici i CMIK-u. Izvješće za 2023.g. i Prijedlog programa i financijskog plana za 2024.g. usvojeni su jednoglasno.

Prihvaćeno je Izvješće o izvršenju plana rada Gradske knjižnice Novigrad-Cittanova za 2023.g., te Prijedlog programa rada i financijskog plana Gradske knjižnice Novigrad-Cittanova za 2024. g. Ravnateljica Gradske knjižnice Morena Moferdin, ocijenila je 2023.g. pozitivnom zbog niza organiziranih događanja i aktivnosti, uz povećanje broja članova (uk. 945 članova) i povećanjem posudbe knjiga (uk. cca 13.000 posudba). U knjižnici su održana brojna predstavljanja knjiga i susreti s pjesnicima, obilježen je tjedan Istarskih knjižnica, mjesec Hrvatske knjige i Dječji tjedan, nabavljena je nova književna građa i 4 nova računala za posjetitelje. Knjižnica je provodila projekte ili sudjelovala u projektima s osnovnim školama i vrtićima, Domom umirovljenika, s TZ Novigrad (CHE FINO), te s udrugom iNovigrad (informatička radionica za umirovljenike). U knjižnici djeluje Čitateljski klub za odrasle i Čitateljski klub za djecu, i organizirana je radionica robotike za djecu. Financijski plan knjižnice za 2024. g. predviđa uk. prihode od 136.114 €, od čega je dio od 122.212 € namiren sredstvima iz proračuna Grada. Tim sredstvima osiguran je redovan rad knjižnice i nabava knjižnične građe, uz nastavak aktivnosti za djecu i odrasle kao što su npr. književni susreti i predavanja, rad čitateljskih klubova, te nastavak brojnih uspješnih projekata, suradnji i radionica. Izvješće za 2023.g. i Prijedlog programa i financijskog plana za 2024.g. usvojeni su jednoglasno.

Prihvaćen je Izvještaj o izvršenju plana i programa rada CMIK-a za 2023.g., te Prijedlog programa rada i financijskog plana CMIK-a za 2024.g.. Ravnatelj CMIK-a, Kristijan Nemet prezentirao je drugu godinu rada CMIK-a, kroz tri osnovna pravca djelovanja: upravljanje prostorom, osmišljavanje sadržaja programa te organizacijom ustanove s potrebnim dokumentima i administracijom. Od većih ulaganja u prostor, tijekom 2023. g. postavljen je alarmni sustav protuprovale i sustav video-nadzora, a prostor pozornice opremljen je dodatnim scenskim zastorima. U 2023.g. CMIK je aplicirao za članstvo u HR kino mreži, osmislio novi vizualni identitet i dobio sredstva od Ministarstva kulture za opremanje ljetnog kina. Tijekom 2023. prostor CMIK-a bio je u upotrebi 200 dana, te se realiziralo 131 događanje, od toga 126 javnih događanja – 69 kino projekcija, 22 kazališne i druge scenske predstave, 5 glazbenih programa/koncerata, 4 predstavljanja knjiga, 6 predavanja, 1 izložba, te 19 ostalih javnih događanja (npr. Prosinačke radosti, Festival kratkog filma itd.). Dio događanja realiziran je uz naplatu ulaza, dok je na dobar dio sadržaja ulaz bio besplatan. Financijski plan CMIK-a u 2024. g. predviđa uk. prihode od 251.133 €, od čega je dio od 182.133 € financiran iz proračuna Grada. Tim sredstvima, između ostalog, planira se povećanje sredstava za programske aktivnosti i nabavka opreme za projekcije u ljetnom kinu. Izvješće za 2023.g. i Prijedlog programa i financijskog plana za 2024.g. usvojeni su jednoglasno.

Usvojen je Prijedlog Odluke o ukidanju statusa javnog dobra u općoj uporabi dijela nekretnine k.č.br. 3608 k.o. Novigrad. Ovom odlukom ukida se status javnog dobra na površini od 58 m2 radi formiranja građevne čestice planske oznake br. 53 sukladno Detaljnom planu uređenja područja Šaini. Prijedlog Odluke usvojen je jednoglasno.

Usvojen je Prijedlog Odluke o III izmjenama i dopuni Odluke o obavljanju komunalnih djelatnosti na području Grada Novigrada-Cittanova, te Prijedlog Odluke o obavljanju prijevoza putnika cestovnim turističkim vlakom i turističkim autobusom na području Grada Novigrada-Cittanova. Zakonom o sigurnosti prometa na cestama i Zakonom o prijevozu u cestovnom prometu uređuje se način obavljanja posebnih oblika prijevoza putnika turističkim vlakom, slijedom toga mijenja se Odluka o obavljanju komunalnih djelatnosti na području Grada na način da se brišu odredbe o načinu povjeravanja poslova te se isti uređuje zasebnom odlukom. Prijedlozi obje Odluke usvojeni su jednoglasno.

Usvojen je Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni odluke o izradi IV izmjena i dopuna  Detaljnog plana uređenja područja Sveti Anton. Izmjenama odluke pristupa se radi nemogućnosti rješavanja imovinsko-pravnih odnosa legaliziranih građevina na planskim česticama br. 39. i 46., te će se nakon stavljanja izvan snage za to područje primjenjivati Prostorni plan uređenja Grada Novigrada-Cittanova, kao plan šireg područja. Vrši se i usklađenje sa stvarnom katastarskom granicom građevne čestice prometnice planske oznake 50. Prijedlog Odluke usvojen je jednoglasno.

Usvojeno je Izvješće o ostvarenju Programa korištenja sredstava od raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu RH na području Grada Novigrada –Cittanova za 2023.g. Ukupni prihod od raspolaganja poljoprivrednim zemljištem iznosio je 37.960,53 €, te je utrošen za provedbu Programa potpore poljoprivredi i ruralnom razvoju na području grada, zaštitu bilja, orezivanje nasada, nabavu stablašica, održavanje pristupnih puteva, te kao potpora Fondu za razvoj poljoprivrede i agroturizma Istarske županije. Izvješće je usvojeno s jednim suzdržanim vijećnikom.  

Usvojen je Prijedlog Odluke o suglasnosti za provođenje projekta izgradnje nerazvrstane prometnice OU1 i OU2 planske oznake 12, 13 i 20 u dijelu naselja Dajla – Belveder, broj projekta 1926. Kako bi se mogla izvršiti prijava na Natječaj 73.13. Potpora javnoj infrastrukturi u ruralnim područjima iz strateškog plana zajedničke poljoprivredne politike RH, potrebna je suglasnost GV. Prijavljenim projektom se postojeća nerazvrstana asfaltirana prometnica rekonstruira i dograđuje sukladno prostorno planskoj dokumentaciji kako bi se omogućio razvoj naselja, pristup postojećoj plaži i budućoj lučici. Prijedlog Odluke usvojen je jednoglasno.

Usvojen je Prijedlog Odluke o iznosu i načinu plaćanja zakupnine za turističko zemljište na kojem su izgrađeni hoteli i turistička naselja na području Grada Novigrada- Cittanova. Ovom Odlukom se propisuju iznosi zakupnine u razdoblju od stupanja na snagu Zakona o neprocijenjenom građevinskom zemljištu do stupanja na snagu Uredbe o uređenju zakupa na turističkom zemljištu na kojemu su izgrađeni hoteli i turistička naselja koja je donesena u veljači ove godine. Za turističko zemljište iz članka 4. stavka 3. Zakona kao predmet zakupa, određuje se zakupnina u iznosu od 3,00 € po metru kvadratnom zemljišta godišnje (iznos se primjenjuje od dana stupanja na snagu Uredbe o uređenju zakupa na turističkom zemljištu). Za prijelazno razdoblje, od dana stupanja na snagu Zakona do dana stupanja na snagu Uredbe, određuje se zakupnina u iznosu od 1,70 € po metru kvadratnom zemljišta godišnje. Iznosi zakupnine određeni su u okviru raspona iznosa zakupnine koji je Vlada RH propisala Uredbom. Prijedlog Odluke usvojen je jednoglasno.

Usvojen je Prijedlog Odluke o stručnoj analizi Prostornog plana uređenja Grada Novigrada-Cittanova radi pokretanja V Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Novigrada-Cittanova. Stručnoj analizi Prostornog plana uređenja Grada Novigrada-Cittanova pristupa se radi brojnih upita vezanih uz promjene Prostornog plana, te je stoga potrebna kvalitetna stručna analiza cjelokupne postojeće infrastrukture Grada, u cilju zadržavanja kvalitete i dostupnosti postojećih infrastruktura. Prijedlog Odluke usvojen je jednoglasno.

Usvojen je Prijedlog Odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za dodjelu dozvole na pomorskom dobru na području Grada Novigrada-Cittanova. Na temelju Javnog natječaja za dodjelu dozvola na pomorskom dobru na području Grada, od ukupno 49 ponuđenih lokacija (istovjetan broj lokacija) pristigle su ponude za 45 lokacija. Početne cijene povećane su u odnosu na ranije određene cijene, budući su određene temeljem Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama i Uredbom o vrstama djelatnosti i visini minimalne naknade za dodjelu dozvola na pomorskom dobru. Analizom pristiglih ponuda predloženi su najpovoljniji ponuditelji za svaku mikrolokaciju, te su na svim lokacijama najpovoljniji ponuditelji dosadašnji korisnici koncesijskih odobrenja. Prijedlog ove Odluke usvojen je s jednim vijećnikom protiv. 

Usvojen je Prijedlog Odluke o rasporedu sredstava za financiranje političkih stranaka i nezavisnih gradskih listi za 2024. godinu. Sukladno Zakonu o financiranju političkih aktivnosti, izborne promidžbe i referenduma, Grad raspoređuje sredstva na račun političkih stranaka odnosno na račun nositelja nezavisne gradske liste za 2024. godinu u iznosu od 28.600,00 €. Prijedlog Odluke usvojen je jednoglasno.

Materijali za 24. sjednicu Gradskog vijeća dostupni su na ovom LINKU.

Ostanimo u kontaktu

Prijavite se na newsletter Grada Novigrad-Cittanova.
Skip to content