Pravo na pristup informacijama

Temeljem Zakona o pravu na pristup informacijama (NN broj 25/13.) svaka fizička i pravna osoba može od tijela javne vlasti zatražiti informaciju u vidu zapisa, crteža, slike, snimke i dr., a koju posjeduje tijelo javne vlasti.
Informacija se može zatražiti od tijela javne vlasti koja su zakonom definirana na slijedeći način: državna tijela, županije, gradovi i općine, pravne osobe s javnim ovlastima i druge osobe na koje su prenesene javne ovlasti, pravne osobe čiji su programi ili djelovanje zakonom utvrđeni kao javni interes te se u cijelosti ili djelomično financiraju iz državnog proračuna ili iz proračuna županija, gradova i općina, kao i trgovačka društva u kojima Republika Hrvatska i jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave imaju zasebno ili zajedno većinsko vlasništvo.
Tijela javne vlasti mogu uskratiti pristup informaciji ako postoje osnovane sumnje da bi njezino objavljivanje:
  • ugrozilo vođenje sudskog ili drugog pravno uređenog postupka,
  • onemogućilo rad tijela koja vrše upravni nadzor, inspekcijski nadzor, odnosno nadzor
    zakonitosti,
  • povrijedilo pravo intelektualnog vlasništva,
  • ako se radi o informacijama koje se tiču predistražnih/istražnih postupaka za vrijeme
    trajanja tih postupaka.

Tijela javne vlasti obvezna su omogućiti pristup informacijama:

  • pravodobnim objavljivanjem informacija o svome radu na primjeren i dostupan način (internet, javna glasila) radi upoznavanja javnosti,
  • davanjem informacije korisniku koji je podnio zahtjev (neposredno, pismeno, uvidom u dokument, dostavom preslike dokumenta, itd.).

 

Zahtjev za informacijom može se dostaviti putem posebnog obrasca, ali zahtjev može biti upućen i u bilo kojoj drugoj formi i to poštom, e-mailom, usmenim putem ili urudžbiranjem u tijelo javne vlasti od kojeg se traži informacija. Ukoliko se zahtjev podnosi usmenim putem osobno ili telefonski o tome će se sastaviti zapisnik ili službena bilješka.

Tekst Zakona o pravu na pristup informacijama možete u cijelosti pronaći na adresi:
narodne-novine.nn.hr (broj 25/13.).

Službenik za informiranje pri Gradu Novigradu-Cittanova:

Antea Zugan
tel: 757 055, 757 446, 757 068 / interni 205
fax: 758 260
e-mail: antea.zugan@novigrad.hr

Važni dokumenti

Izvješća o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama

Ostanimo u kontaktu

Prijavite se na newsletter Grada Novigrad-Cittanova.
Skip to content