U četvrtak 22. prosinca održana 14. sjednica Gradskog vijeća

U četvrtak 22. prosinca održana je 14. sjednica Gradskog vijeća Grada Novigrada-Cittanova.

Prihvaćen je prijedlog Odluke o komunalnom redu. Temeljem Zakona o komunalnom gospodarstvu određuje se da predstavnička tijela jedinica lokalne samouprave donose odluku o komunalnom redu kojom se između ostalog propisuje: uređenje naselja, koje obuhvaća uređenje pročelja, okućnica i dvorišta zgrada u vlasništvu fizičkih i pravnih osoba u dijelu koji je vidljiv površini javne namjene te određivanje uvjeta za postavljanje tendi, reklama, plakata, spomen ploča na građevinama i druge urbane opreme te klimatizacijskih uređaja, dimovodnih, zajedničkih antenskih sustava i drugih uređaja na tim zgradama koji se prema posebnim propisima grade bez građevinske dozvole i glavnog projekta. Odluka o komunalnom redu Grada Novigrada-Cittanova donesena je 2006. godine te su 2010. godine donesene manje izmjene vezane uz iznose prekršaja i izvršno tijelo jedinice lokalne samouprave. Odredbe Zakona o komunalnom gospodarstvu zahtijevale su donošenje nove, revidirane i detaljnije odluke. Ranije zakonske odredbe za donošenja odluke o komunalnom redu uređivale su jednako ili slično područje no zbog razvitka društva, promjena navika, razvitka tehnologije i drugih utjecajnih faktora bilo je potrebno donijeti novu odluku. Novine u ovoj odluci se odnose na: detaljnije odredbe za provođenja; širu definiciju javnih površina;        širu definiciju urbane opreme (javne sanitarije, tuševi, javne slavine, kante za otpad, klupe….); definira se način donošenje odluke o privremenoj zabrani građevinskih radova (privremeno, sukladno zakonu, mogu se zabraniti zemljani radovi i radovi na izgradnji konstrukcije građevine, ovdje se radi o bučnim radovima koji se izvode pri gradnji); uvodi se pojam noćnog mira u trajanju od 24:00 do 07:00 h svakim danom, te se bez posebnih odobrenja od nadležnih tijela ne mogu provoditi nikakve aktivnosti;  iznosi prekršajnih kazni usklađuju se sa iznosima kazni određenih Prekršajnim zakonom te se iskazuju u eurima temeljem Zakona o uvođenju eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj. Po prijedlogu ove Odluke provedeno je i Javno savjetovanje.

Usvojena je Odluka o IV Izmjenama  i dopunama Detaljnog plana uređenja Sv. Anton. Na osnovu prethodno ishođenog Mišljenja Upravnog odjela za održivi razvoj Istarske županije, Zakona o zaštiti okoliša, za izradu IV IiD Plana nije bilo potrebno provesti postupak ocjene o potrebi strateške procjene odnosno stratešku procjenu utjecaja na okoliš. Nositelj izrade je Grad Novigrad–Cittanova, a za provedbu postupka izrade i donošenja IV IiD Plana nadležan je Upravni odjel za komunalni sustav, prostorno uređenje i zaštitu okoliša Grada Novigrada – Cittanova. Izradi IV IiD Plana pristupit će se radi: preispitivanja i ažuriranja planskih rješenja i postojećih uvjeta uređenja i gradnje za plansku oznaku 18 pri čemu je prijedlog da se ista prenamjeni iz hotelske namjene (T1) u mješovito pretežno poslovnu namjenu (M), i planske oznake 35 i 37 namjene zelene površine u parkiralište; preispitivanja i ažuriranja infrastrukturnih rješenja (promet, vodoopskrba, odvodnja, elektroopskrba, telekomunikacije i sl.);  novelacije odredbi za provedbu sa važećom zakonskom regulativom (Zakon o prostornom uređenju i posebni propisi). Obuhvat IV Ii D Plana istovjetan je obuhvatu važećeg Detaljnog plana uređenja područja Sveti Anton, a predmet ovih IV IiD Plana odnosi se na dio tog obuhvata.

Prihvaćen je prijedlog Programa korištenja sredstava od raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Novigrada-Cittanova za 2023. godinu. Zakonom o poljoprivrednom zemljištu propisano da su jedinice lokalne samouprave dužne donijeti program korištenja sredstava ostvarenih od zakupa, prodaje, prodaje izravnom pogodbom i davanja na korištenje izravnom pogodbom poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH, te svake godine najkasnije do 31. ožujka za prethodnu godinu podnijeti Ministarstvu poljoprivrede godišnje izvješće o ostvarenju tog programa. Sredstva koja su ostvarena od zakupa, prodaje, prodaje izravnom pogodbom i davanja na korištenje izravnom pogodbom, prihod su državnog proračuna 25%, 10% proračuna jedinice područne (regionalne) samouprave i 65% proračuna jedinice lokalne samouprave, na čijem se području poljoprivredno zemljište nalazi. Navedena sredstva strogo su namjenska i moraju se koristiti isključivo za namjene koje su propisane Zakonom. Na temelju navedenog izrađen je prijedlog Programa korištenja sredstava od raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu RH za Grad Novigrad-Cittanova za 2023.godinu, kojim je planirano ostvarenje prihoda u ukupnom iznosu od 69.015 EUR-a. Iznos planiranih prihoda za 2023.godinu koristiti će se za ostvarenje slijedećih rashoda: zaštitu bilja, orezivanje nasada, održavanje pristupnih puteva, troškove za provođenje Programa raspolaganja poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH koji se odnose na geodetske izmjere poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH i financiranje programa  Fonda za razvoj poljoprivrede i agroturizma Istarske županije.

Usvojen je prijedlog II Izmjena i dopuna Proračuna Grada Novigrada-Cittanova za 2022. godinu s pripadajućim izmjenama i dopunama programa javnih potreba u društvenim i u komunalnim djelatnostima za 2022. godinu. Ovim je Izmjenama i dopunama proračun za 2022. godinu s 59.208.308 kn umanjen na 58.804.256 kuna.

Prihvaćen je prijedlog Proračuna Grada Novigrada-Cittanova za 2023. godinu uz projekcije za 2024. i 2025. godinu i pripadajuće programe javnih potreba u društvenim i u komunalnim djelatnostima za 2022. godinu, kao i prijedlog Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Novigrada – Cittanova za 2023. godinu. U proračun koji je na prethodno sjednici Gradskog vijeća prošao tzv. prvo čitanje, uvrštena su tri amandmana dviju vijećnica. Temeljem amandmana vijećnice Elene Vesnaver Radeljak povećana je stavka Sanacija gradske plaže za 9.291 euro, a isti je iznos umanjen na poziciji Održavanje vertikalne signalizacije. Istoj vijećnici usvojen je i amandman kojim se povećava stavka Pošumljavanje opožarenih područja za 6.636 eura, dok se taj iznos umanjuje na poziciji Održavanje površina, grabljanje lišća i sakupljanje. Amandmanom vijećnice Dijane Lipovac Matić otvorena je nova stavka Rekonstrukcija dijela plaže kod nogometnog igrališta u iznosu od 6.636 eura, a taj je iznos umanjen kod stavke Održavanje makadamskih cesta i pristupnih puteva.     

Ostanimo u kontaktu

Prijavite se na newsletter Grada Novigrad-Cittanova.
Skip to content