U utorak 12. srpnja održana 9. sjednica Gradskog vijeća

U utorak 12. srpnja u prostoru CMIK-a (Centra za manifestacije i kulturu Novigrad-Cittanova) održana je 9. sjednica Gradskog vijeća.

Na početku sjednice s dnevnog reda povučene su dvije točke – Prijedlog Odluke o  imenovanju članova Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Tičići Novigrad te Prijedlog Odluke o izboru potpredsjednika Gradskog vijeća Grada Novigrada-Cittanova. Prema najavi gradonačelnika Antea Milosa točke će se na dnevnom redu naći na idućoj sjednici Vijeća.

Uvod u sjednicu bio je uobičajeni izvještaj gradonačelnika o njegovim aktivnostima te aktivnostima gradske uprave u razdoblju između dviju sjednica Gradskog vijeća.

Prihvaćen je potom prijedlog Odluke o prijenosu prava upravljanja, korištenja i održavanja dijela nekretnine k.č.br. 289 k.o. Novigrad u vlasništvu Grada Novigrada-Cittanova. Resorni pročelnik Alen Luk objasnio je kako je riječ o zgradi kino-dvorane, danas Centra za manifestacije i kulturu (CMIK), te se ovom Odlukom ovlašćuje gradonačelnika da sa ustanovom Centar za manifestacije i kulturu Novigrad-Cittanova potpiše sporazum o prijenosu prava upravljanja, korištenja i održavanja zgrade.  

Usvojena je Odluka o davanju prethodne suglasnosti na Izmjene i dopune Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića Tičići Novigrad. Mijenjaju se odredbe Pravilnika na način da se broj radnika za radno mjesto odgojitelja povećava s dosadašnjih 16 na 17 izvršitelja, a broj radnika za radno mjesto pomoćnika u odgojno obrazovnom radu s dosadašnjih 4 na 7 izvršitelja. Pročelnik Luk obrazložio je kako se broj radnika odgajatelja povećava radi razrješenja aktualne ravnateljice Tičića Mirjane Andrilović s danom 31. kolovoza 2022., na njezin zahtjev, a sukladno Ugovoru o radu potrebno je prerasporediti je na radno mjesto njene stručne spreme, po prestanku obavljanja funkcije ravnatelja, odnosno na radno mjesto odgojitelja predškolske djece. Broj radnika radnog mjesta pomoćnik u odgojno obrazovnom radu povećava se radi povećanja broja djece uključene u programe vrtića, a koja imaju medicinsku dokumentaciju o višestrukim teškoćama u razvoju.     

Prihvaćena je Odluka o davanju prethodne suglasnosti na Izmjene i dopune Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića Suncokret –Scuola dell’infanzia Girasole. Odredbe Pravilnika mijenjaju se na način da se dodaju radna mjesta odgojiteljice s posebnim opisom poslova, kućnog majstora-vozača/ice i spremača/ice-servira/ke.

Usvojen je prijedlog Odluke o izradi IV Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Novigrada-Cittanova. Resorna pročelnica Ana Karlović objasnila je da se izradi IV Izmjena i dopuna PPUGN-a pristupa radi promjene mikrolokacije planirane transformatorske stanice 110/20 kV Novigrad s ciljem usklađenja s projektom Hrvatske elektroprivrede d.d., te radi dopune članka Prostornog plana uređenja Grada Novigrada-Cittanova kojim se uređuju odredbe o turističko razvojnim područjima (TRP) i turističkim područjima (TP) Grada Novigrada-Cittanova. Naime, trenutna transformatorska stanica 35/10 kV više ne zadovoljava potrebe za električnom energijom na području Novigrada te je potrebno izgraditi novu. Izgradnja planiranog projekta TS 110/20 kV predviđa se na dijelu k.č.br. 2615 k.o. Novigrad izvan građevinskog područja te je potrebno uskladiti uvjete izgradnje sa zakonskim odredbama. Dopune odredbi o turističko razvojnim područjima (TRP) i turističkim područjima (TP) Grada Novigrada-Cittanova odnose se na uređenje odredbi o očuvanju jedinstvenih prostorno-funkcionalnih cjelina s jedinstvenim upravljanjem, kako bi se spriječila neželjena pojava njihovog cijepkanja i etažiranja te potom pojedinačne prodaje.    

Usvojeni su pročišćeni tekstovi Odredbi za provedbu dvaju prostorno-planskih dokumenata, Urbanističkog plana uređenja poslovne zone Stancija Vinjeri i Detaljnog plana uređenja radne zone Sv. Vidal. Pojašnjeno je kako je riječ sam o objavi pročišćenog teksta kako bi se korisnici lakše i jednostavnije snalazili.

Prihvaćen je Plan manifestacija za 2022. godinu, temeljem obveze iz Zakona o zaštiti od buke koja nalaže da se za svaku tekuću godinu donese Plan manifestacija s popisom svih manifestacija za tekuću godinu, mjestom održavanja manifestacija, nositeljima organizacije, kontakt podacima organizatora te vremenom održavanja za svaku pojedinu manifestaciju. Sukladno Planu manifestacija dozvoljava se prekoračenje dopuštene razine buke radi zadovoljenja potreba održavanja javnih skupova i priredbi.

Usvojen je prijedlog Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Novigrada-Cittanova za 2021. godinu  s pripadajućim programima javnih potreba u društvenim i u komunalnim djelatnostima, koje je predstavio resorni v. d. pročelnik Adriano Petretić. U 2021. godini realizirani su prihodi od 56,9 milijuna kuna, u odnosu na planiranih 54,14 milijuna, što predstavlja povećanje od oko pet posto. Istovremeno su rashodi iznosili 54,48 milijuna kuna, što je gotovo na razini planiranih 54,25 milijuna kuna. Iz 2020. godine prenesen je višak od 112 tisuća kuna, pa je višak na kraju 2021. godine iznosio 2.523.458 kuna.

Prihvaćen je prijedlog Odluke o razrješenju i imenovanju dosadašnjeg predsjednika Odbora za komunalni sustav, prostorno uređenje i zaštitu okoliša, Morena Ivančića (na vlastiti zahtjev). Novim predsjednikom imenovan je Elvis Anić.

Vijećnici su potom prihvatili odluke o imenovanju nekoliko povjerenstava i komisija.

U Povjerenstvo za utvrđivanje naplate i otpisa potraživanja Grada Novigrada-Cittanova imenovani su: Morena Fabris (predsjednica) i članovi/članice Emanuela Lugarić Sain, Marijan Dežić, Tomislav Lolić i Tomislav Hodak.

U Povjerenstvo za provedbu natječaja za prodaju nekretnina u vlasništvu Grada Novigrada-Cittanova čija vrijednost prelazi 0,5% proračuna imenovani su: Ivo Žuvela (predsjednik) i članovi/članice: Antonio Zancola, Dean Vorić, Marija Gojčeta i Lorena Ferenac.

U Povjerenstvo za ravnopravnost spolova Grada Novigrada-Cittanova imenovani su: Dorina Fabijančić (predsjednica) i članovi/članice: Lorna Lisjak Makin, Dijana Lipovac Matić, Ilari Miani, Sabrina Bonačić.

U Komisiju za predstavke i pritužbe imenovani su: Vlatka Kamber (predsjednica) i članovi Zoran Ćato i Sergio Stojnić.

U Komisiju za statut, poslovnik i normativnu djelatnost imenovani su: Diego Modrušan (predsjednik) i članovi: Damir Beletić i Ilija Bradarić.

U Komisiju za pitanja i zaštitu autohtone talijanske nacionalne zajednice imenovani su: Antonio Zancola (predsjednik) i članovi: Kazimir Luk i Glauco Bevilacqua.

U Povjerenstvo za popis birača imenovani su: Andrea Zancola (predsjednik) i članovi/članice: Leonardo Palčić, Sandra Stojnić, Anto Martinović i Greta Tarandek.

U Komisiju za dodjelu priznanja Grada Novigrada-Cittanova imenovani su: Davorka Parmač (predsjednica) i članovi/članice: Lucijan Beletić, Davor Bajić, Ivica Kešinović i Marko Risonjić.

Ostanimo u kontaktu

Prijavite se na newsletter Grada Novigrad-Cittanova.
Skip to content