U utorak 26. travnja održana 8. sjednica Gradskog vijeća

U utorak 26. travnja održana je 8. sjednica Gradskog vijeća Grada Novigrada-Cittanova.

Prihvaćen je Godišnji plan razvoja sustava civilne zaštite na području Grada Novigrada-Cittanova za 2022. godinu, kao i Izvješće o stanju sustava civilne zaštite na području Grada Novigrada-Cittanova za 2021. godinu. Oba dokumenta obrazložio je Denis Stipanov iz Službe civilne zaštite Vatrogasne zajednice Istarske županije.

Usvojen je i Program rada i financijskog plana Centra za manifestacije i kulturu (CMIK) Novigrad-Cittanova za 2022. godinu, kojeg je predstavio ravnatelj Kristijan Nemet.

Prihvaćena su Izvješća o izvršenju plana i programa rada za 2021. godinu, kao i Programi rada i financijski planovi preostalih dviju gradskih ustanova u kulturi – Gradske knjižnice i Muzeja-Museo Lapidarium, koje su obrazložile i predstavile ravnateljice Morena Moferdin (Knjižnica) i Jerica Ziherl (Muzej).

Usvojena je Odluka o imenovanju Vijeća za davanje koncesijskog odobrenja na pomorskom dobru. Kako je obrazložio resorni pročelnik Alen Luk, riječ je o imenovanju dvoje novih članova Vijeća koje imenuje Istarska županija. Novi članovi su tako Ana Mikuljan Franković i Ivor Zlatar, dok članovi koje imenuje Grad Novigrad-Cittanova i dalje ostaju Stilver Milić (predsjednik), Alen Luk i Dalibor Vošten.

Prihvaćena je Odluka o izmjenama i dopunama Statuta Grada Novigrada-Cittanova. Pročelnik Luk objasnio je kako je riječ o izmjenama koje predstavljaju temelj za izradu i donošenje nove Odluke o sadržaju, obliku i postupku dodjele javnih priznanja Grada Novigrada-Cittanova te jasnijeg definiranja kategorija sportaša koji ostvaruju pravo na novčanu nagradu osiguranu u proračunu Grada Novigrada-Cittanova za tekuću godinu.

Usvojena je Odluka o sadržaju, obliku i postupku dodjele javnih priznanja Grada Novigrada-Cittanova. Izradi nove Odluke pristupilo se radi jasnijeg definiranja sadržaja, vrste i oblika javnih priznanja, načina podnošenja prijedloga te definiranja kategorija predlagatelja, objasnio je pročelnik Luk

Prihvaćena je nova Odluka o mjerilima za financiranje djelatnosti predškolskog odgoja i obrazovanja u Gradu Novigradu–Cittanova. Ovom Odlukom među ostalim se utvrđuje način izračuna ekonomske cijene programa vrtića i iznos sudjelovanja u trošku mjesečne ekonomske cijene vrtića od strane roditelja djece koji pohađaju Dječji vrtić Tičići i Dječji vrtić Suncokret/Girasole (25%), dok ostatak cijene (75%) podmiruje Grad. Odlukom se također taksativno navode kriteriji za umanjenje iznosa učešća roditelja. Odlukom je definirano i kako ekonomsku cijenu programa za razdoblje primjene od godine dana utvrđuju Upravna vijeća vrtića uz suglasnost Osnivača i to najkasnije do 1. lipnja tekuće godine, a cijene se primjenjuju s početkom nove pedagoške godine. O prijedlogu Odluke provedeno je javno savjetovanje sa zainteresiranom javnošću, izvijestio je pročelnik Luk. 

Usvojena je Odluka o izboru najpovoljnije ponude za kupnju nekretnina označenih kao k.č.br. 1387/1, k.č.br. 1387/12 i k.č.br. 1387/9, sve k.o. Novigrad. Resorna pročelnica Ana Karlović objasnila je kako je nekretnina na k.č.br. 1387/1 k.o. Novigrad pašnjak površine 454 m2,  a nekretnina na k.č.br. 1387/12 k.o. Novigrad pašnjak površine 1m2, oboje u vlasništvu Grada Novigrada-Cittanova u 600/1159 dijela i NEAPOLIS d.o.o. Novigrad u 559/1159 dijela. Početna cijena iznosila je 516.000 kn. Nekretnina na k.č.br. 1387/9 k.o. Novigrad je pašnjak površine 174 m2 u vlasništvu Grada Novigrada–Cittanova  u 600/1159 dijela i NEAPOLIS d.o.o. Novigrad u 559/1159 dijela. Početna cijena iznosila je 197.500 kuna. Odabrana je ponuda ponuditelja H. P. TURIST d.o.o. kao najpovoljnija ponuda za kupnju nekretnina označenih kao k.č.br. 1387/1 i k.č.br. 1387/12 sve k.o. Novigrad za ukupnu cijenu od 550.000 kuna te ponuda istog ponuditelja za kupnju nekretnine označene kao k.č.br. 1387/9 k.o. Novigrad za ukupnu cijenu od 207.000 kuna.

Prihvaćena je Odluka o ukidanju statusa javnog dobra u općoj uporabi dijela nekretnine k.č.br. 2955/1 k.o. Novigrad. Ta se nekretnina nalazi u naselju Bužinija, a na dijelu nekretnine nalazi se dio zgrade. Zgrada je naknadno legalizirana, a dio nekretnine na koji se odnosi odluka o ukidanju statusa javnog dobra nije nerazvrstana cesta i nema značaj javnog dobra u općoj uporabi. Odluka o ukidanju statusa javnog dobra odnosi se na dio k.č.br. 2955/1 k.o. Novigrad u površini od 1 m2, a izdvajanje iz javnog dobra vrši se radi formiranja građevne čestice legalizirane zgrade sagrađene na k.č.br. 2905/4 i 2905/6 k.o. Novigrad, pojasnila je pročelnica Karlović.

Usvojena je Odluka o suglasnosti za provedbu ulaganja na području Grada Novigrada-Cittanova u projekt „Uređenje parka za pse u Gradu Novigradu-Cittanova“. Pročelnica Karlović objasnila je kako će Grad ovaj projekt kandidirati na natječaj za sufinanciranje LAG-a Sjeverna Istra, a u dokumentaciji kandidature potrebno je priložiti i suglasnost predstavničkog tijela (Gradskog vijeća) za provedbu ulaganja u taj projekt.

Prihvaćeno je Izvješće o ostvarenju Programa korištenja sredstava od raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu RH na području Grada Novigrada-Cittanova za 2021. godinu. Riječ je o obvezi Grada da svake godine za prethodnu godinu podnese Ministarstvu poljoprivrede RH godišnje Izvješće o ostvarenju Programa. Ukupni prihodi od raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu države za 2021. godinu ostvareni su u iznosu od 394.318,37 kuna, a Programom su bili planirani u iznosu od 400.000 kuna. Ostvareni prihodi Programa raspoređeni su i utrošeni u cijelom iznosu, za provedbu Programa potpore poljoprivredi i ruralnom razvoju na području Grada, za zaštitu bilja, orezivanje nasada, održavanje pristupnih puteva, za Fond za razvoj poljoprivrede i agroturizma Istarske županije te za financiranje LAG-a Sjeverna Istra, prenio je pročelnik Luk.

Usvojena je Odluka o donošenju II Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja Radne zone Sv.Vidal te. Pročelnica Karlović pojasnila je kako je izmjenama i dopunama ovaj Plan među ostalim usklađen s odredbama Zakona o prostornom uređenju i noveliranog Prostornog plana uređenja Grada Novigrada. te je proširen obuhvat Plana na južnom dijelu, u skladu s PPUGN. Došlo je i do promjena i noveliranja planskih rješenja na pojedinim dijelovima planskog područja, bez promjene osnovne koncepcije Plana (utvrđeni su infrastrukturni koridori, kapaciteti i standardi, režimi gradnje i dr.).Provedena je i djelomična nadopuna Plana, u dijelu koji se prvenstveno odnosi na odredbe vezane na uvjete gradnje, rekonstrukcije i opremanja pojedinih infrastrukturnih sustava te utvrđivanje mjera sprečavanja nepovoljnog utjecaja na okoliš. Uvrštene su i određene izmjene sukladno podnesenim zahtjevima vlasnika pojedinih nekretnina na području obuhvata plana.

Prihvaćena je i Odluka o donošenju Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja poslovne zone Stancija Vinjeri. Među glavnim razlozima donošenja izmjena i dopuna su izrada nacrta plana parcelacije građevinskih parcela i pripadajućih uvjeta gradnje i uređenja; uređenje uvjeta gradnje s izrađenim projektima infrastrukturnog opremanja naselja i s izgrađenom komunalnom infrastrukturom; izmjene i dopune namjene, uvjeta gradnje i uređenja u skladu s važećim propisima i PPUG Novigrada-Cittanova te prijedlozima i primjedbama vlasnika; kao i rješavanje prometnih rješenja, raskrižja i pristupa parcelama, objasnila je pročelnica Karlović.

Usvojena je Odluka o rasporedu sredstava za financiranje političkih stranaka i nezavisnih gradskih listi za 2022. godinu, koju je obrazložio resorni v.d. pročelnik Adriano Petretić. Temeljem Zakona o financiranju političkih aktivnosti, izborne promidžbe i referenduma, u tu svrhu je u proračunu rezervirano 278.239 kuna, od čega sukladno broju vijećnika i vijećnica Hrvatskoj demokratskoj zajednici (1 vijećnica) pripada 21.403 kune, Hrvatskoj stranki umirovljenika (1 vijećnik)  također 21.403 kune, Istarskom demokratskom saboru (9 vijećnika/vijećnica) 192.627 kuna te Kandidacijskoj listi grupe birača (2 vijećnika) 42.806 kuna.

Na dnevni red sjednice naknadno je uvrštena točka u okviru koje su vijećnici i vijećnice prihvatili Odluku o imenovanju ravnateljice Dječjeg vrtića Suncokret-Scuola dell’infanzia Girasole, odnosno prijedlog Upravnog vijeća vrtića, po provedenom natječaju. Za ravnateljicu je na mandat od četiri godine, počevši od 1. svibnja, imenovana Arianna Doz, magistrica psihologije, koja je i dosad obavljala funkciju ravnateljice na pola radnog vremena.

U okviru sjednice gradonačelnik Anteo Milos podnio je Gradskom vijeću uobičajeno izvješće o aktivnostima gradonačelnika i gradske uprave u razdoblju između dviju sjednica Vijeća.

Prijedlozi svih dokumenata s 8. sjednice Gradskog vijeća dostupni su na ovom LINKU.

Ostanimo u kontaktu

Prijavite se na newsletter Grada Novigrad-Cittanova.
Skip to content